Ревидиран PEFC Национален стандард

Почитувани,

Во прилог последна ревидирана верзија на PEFC Национален стандард за одржливо стопанисување со шумите во Северна Македонија 28.10.2021 doc PEFC MK 03:2020

Скопје, 10.01.2022

© RefordCentre.org. All Rights Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram