Преведен стандард PEFC ST 2002:2020, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements на македонски јазик

Советот за одржливо стопанисување со шумите во РМ го преведе стандардот на PEFC ST 2002:2020, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements.

Овој стандард е меѓународен и применлив за компаниите во Македонија, а воедно ги исполнува и барањата на ЕУ за пласман на производи од дрво на нивниот пазар.

На овој линк тука  може да го најдете преводот на текстот на македонски јазик. За повеќе информации може да се обратите на pefcmk@gmail.com или на телефон 071 292 004.

© RefordCentre.org. All Rights Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram