До сите корисници на PEFC MK 03:2020, Стандардот за одржливо стопанисување со шумите во Северна Македонија!

Почитувани корисници,
Сите Ваши искуства, коментари и забелешки од спроведувањето на стандардот PEFC MK 03:2020, Ве молиме да ги споделите со нас на следната електронска адреса: pefcmk@gmail.com
Истите ќе бидат разгледани со внимание и ќе ни помогнат во процесот на ревизија на стандардот која се одвива периодично на 5 години и евентуално ќе придонесат во подобрување на неговата содржина.

📝 Процедура за чување на информации за искуства од спроведување на стандардот

Скопје, 07.11.2022 година
Совет за ОСШ во РМ

 

© RefordCentre.org. All Rights Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram