Упатство за следење на промени на шумска покровност преку користење на далечинска детекција

March 16, 2023

Во рамките на проектот: „ФИФА – Борба против нелегални активности во шумите“,  во соработка со United States Forest Service (Шумска служба на САД) изработивме Упатство за следење на промени на шумска покровност преку користење на далечинска детекција. Во упатството е  презентирано  истражување за шума во
државна сопственост, конкретно шумско-стопанската единица „Брест“ која е дел од подружницата ШС „Караџица“ – Скопје,, преку кое се добиени  информации за следење на состојбите со шумските ресурси преку употреба на техники за далечинска детекција (скратено ДД), (анг. Remote Sensing, RS), за загубата на шумската покровност.

Документ - Упатство за следење на промени на шумска покровност преку користење на далечинска детекција. 

© RefordCentre.org. All Rights Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram