Прирачник - Борба против нелегални активности во шумите

March 9, 2023

Почитувани, во рамките на проектот: „ФИФА – Борба против нелегални активности во шумите“спроведуван од РЕФОРД (Регионален центар за шумарство и рурален развој) – Скопје во текот на 2022 и 2023 година, а во соработка со United States Forest Service (Шумска служба на САД) подготвивме Прирачник за љубителите на природата кои не се професионално поврзани со шумите и шумската пракса, но од друга страна се активни чинители во заштитата на природата.
Мотивот за подготовка на овој прирачник доаѓа од се поголемото општествено внимание кон шумите како еден од најважните терестични екосистеми на планетата Земја, во услови на менување на климатските услови и нивното влијание по здравјето и виталноста на шумските ресурси и екосистемските услуги кои истите ги обезбедуваат. Се надеваме дека содржината на Прирачникот ќе одговори на некои од прашањата кои можеби сте ги имале за управувањето со шумските ресурси во Македонија.

Прирачник - Борба против нелегални активности во шумите

© RefordCentre.org. All Rights Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram